กรอบคุณธรรม

ประกาศวันที่ : 19 ธันวาคม พ.ศ. 2565, โดย : สำนักงานตรวจสอบภายใน

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยบูรพา

ประกาศวันที่ : 19 ธันวาคม พ.ศ. 2565, โดย : สำนักงานตรวจสอบภายใน

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา

ประกาศวันที่ : 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562, โดย : สำนักงานตรวจสอบภายใน

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติงานของรัฐ

ประกาศวันที่ : 13 ธันวาคม พ.ศ. 2564, โดย : หน่วยตรวจสอบภายใน

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยธรรมาภิบาล พ.ศ. 2563

ประกาศวันที่ : 13 ธันวาคม พ.ศ. 2564, โดย : หน่วยตรวจสอบภายใน

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา โดยนางสาวชบาภรณ์ มาตแม้น หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานให้การต้อนรับ ผู้บริหารและบุคลากร จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในโอกาสมาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับระบบ...

ประกาศวันที่ : 3 ตุลาคม พ.ศ. 2562, โดย : หน่วยตรวจสอบภายใน

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกองตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยขอนเเก่น

เมื่อวันพุธที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้อง ๘๐๕ สำนักงานอธิการบดี (อาคาร ภปร) มหาวิทยาลัยบูรพา นางสาวชบาภรณ์ มาตแม้น ผู้รักษาการแทนหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานสังกัดหน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก...

ประกาศวันที่ : 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562, โดย : หน่วยตรวจสอบภายใน

แผนยุทธศาสตร์สำนักงานตรวจสอบภายใน

            

ประกาศวันที่ : 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562, โดย : สำนักงานตรวจสอบภายใน

แผนการตรวจสอบประจำปี

ประกาศวันที่ : 28 ตุลาคม พ.ศ. 2562, โดย : หน่วยตรวจสอบภายใน

การประเมินภายในองค์กร

ประกาศวันที่ : 13 ธันวาคม พ.ศ. 2564, โดย : หน่วยตรวจสอบภายใน

การประเมินภายนอกองค์กร

ประกาศวันที่ : 13 ธันวาคม พ.ศ. 2564, โดย : หน่วยตรวจสอบภายใน

8. การขอรับบริจาคเงินโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินงานในกิจการของส่วนงานอื่น

ประกาศวันที่ : 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567, โดย : สำนักงานตรวจสอบภายใน

7. การจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร

ประกาศวันที่ : 13 มิถุนายน พ.ศ. 2566, โดย : สำนักงานตรวจสอบภายใน

6. การเบิกค่าใช้จ่ายที่มิได้ประมาณการไว้ (2)

ประกาศวันที่ : 13 มิถุนายน พ.ศ. 2566, โดย : สำนักงานตรวจสอบภายใน

กิจกรรม

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานมหาวิทยาลั...

สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา โดยนางสาวชบาภรณ์ มาตแม้น หัวหน้าสำนักงานตรวจสอบภายใน และบุคลากร ร่วมให้การต้อ...

รดน้ำขอพรวันสงกรานต์ สำนักงานอ...

เมื่อวันพุธที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. สำนักงานตรวจสอบภายใน ได้เข้าร่วม "งานสืบสานประเพณีรดน้ำขอพรเนื่องในวันส...

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทย...

หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา โดยนางสาวชบาภรณ์ มาตแม้น หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมด้วยผ...