กรอบคุณธรรม

ประกาศวันที่ : 19 ธันวาคม พ.ศ. 2565, โดย : สำนักงานตรวจสอบภายใน

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยบูรพา

ประกาศวันที่ : 19 ธันวาคม พ.ศ. 2565, โดย : สำนักงานตรวจสอบภายใน

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา

ประกาศวันที่ : 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562, โดย : สำนักงานตรวจสอบภายใน

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติงานของรัฐ

ประกาศวันที่ : 13 ธันวาคม พ.ศ. 2564, โดย : หน่วยตรวจสอบภายใน

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยธรรมาภิบาล พ.ศ. 2563

ประกาศวันที่ : 13 ธันวาคม พ.ศ. 2564, โดย : หน่วยตรวจสอบภายใน

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา โดยนางสาวชบาภรณ์ มาตแม้น หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานให้การต้อนรับ ผู้บริหารและบุคลากร จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในโอกาสมาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับระบบ...

ประกาศวันที่ : 3 ตุลาคม พ.ศ. 2562, โดย : หน่วยตรวจสอบภายใน

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกองตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยขอนเเก่น

เมื่อวันพุธที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้อง ๘๐๕ สำนักงานอธิการบดี (อาคาร ภปร) มหาวิทยาลัยบูรพา นางสาวชบาภรณ์ มาตแม้น ผู้รักษาการแทนหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานสังกัดหน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก...

ประกาศวันที่ : 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562, โดย : หน่วยตรวจสอบภายใน

แผนยุทธศาสตร์สำนักงานตรวจสอบภายใน

            

ประกาศวันที่ : 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562, โดย : สำนักงานตรวจสอบภายใน

แผนการตรวจสอบประจำปี

ประกาศวันที่ : 28 ตุลาคม พ.ศ. 2562, โดย : หน่วยตรวจสอบภายใน

การประเมินภายในองค์กร

ประกาศวันที่ : 13 ธันวาคม พ.ศ. 2564, โดย : หน่วยตรวจสอบภายใน

การประเมินภายนอกองค์กร

ประกาศวันที่ : 13 ธันวาคม พ.ศ. 2564, โดย : หน่วยตรวจสอบภายใน

การเบิกค่าใช้จ่ายจากเงินบริจาค

ประกาศวันที่ : 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565, โดย : สำนักงานตรวจสอบภายใน

การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อหน้ากากอนามัย

ประกาศวันที่ : 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565, โดย : สำนักงานตรวจสอบภายใน

การเบิกค่าใช้จ่ายที่มิได้ประมาณการไว้ในโครงการ

ประกาศวันที่ : 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565, โดย : สำนักงานตรวจสอบภายใน

กิจกรรม

รดน้ำขอพรวันสงกรานต์ สำนักงานอ...

เมื่อวันพุธที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 15.00 น. หน่วยตรวจสอบภายใน ได้เข้าร่วม "งานสืบสานประเพณีรดน้ำขอพรวันสงกรานต์ สำนั...

โครงการอบรมผู้บริหารมหาวิทยาลั...

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม 805 สำนักงานอธิการบดี (อาคาร ภปร) หน่วยตรวจสอบภายใน ร่วมกับ กองกฎหมา...

สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำป...

เมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2563 เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2563 หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ภายในมหา...