รองศาสตราจารย์สุมนต์ สกลไชย
นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา
รองศาสตราจารย์วัชรินทร์ กาสลัก
อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา
นายมนูญ สรรค์คุณากร
ประธานกรรมการตรวจสอบ
นางสาวชบาภรณ์ มาตแม้น
หัวหน้าสำนักงานตรวจสอบภายใน