นายมนูญ สรรค์คุณากร
ประธานกรรมการ
ประวัติ
นายสมโภชน์ อาหุนัย
กรรมการ
ประวัติ
รศ.ศศิวิมล มีอำพล
กรรมการ
ประวัติ
นายศันสนะ สุริยะโยธิน
กรรมการ
ประวัติ
นางสาวชบาภรณ์ มาตแม้น
เลขานุการ
ประวัติ
นายโกวิท อธิวัฒนกุล
ผู้ช่วยเลขานุการ
ประวัติ
นางสาวปวีณา ศิริรักษ์
ผู้ช่วยเลขานุการ
ประวัติ
รศ.สุมนต์ สกลไชย
นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา
รศ.วัชรินทร์ กาสลัก
อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา
นายมนูญ สรรค์คุณากร
ประธานกรรมการตรวจสอบ
นางสาวชบาภรณ์ มาตแม้น
หัวหน้าสำนักงานตรวจสอบภายใน
ไม่พบข้อมูล