ชื่อ นางสาวชบาภรณ์ มาตแม้น
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานตรวจสอบภายใน​​
โทร 038102170
อีเมล chabaporn@buu.ac.th
ชื่อ นางสาวปวีณา ศิริรักษ์
ตำแหน่ง นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ​​
โทร 038102172
อีเมล paweena@buu.ac.th
ชื่อ นางสาวภาวิณี เจริญรัตนไพศาล
ตำแหน่ง นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ​​
โทร 038102170
อีเมล parvinee@buu.ac.th
ชื่อ นางสาววนัชสนันท์ ผลกาจ
ตำแหน่ง นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ​​
โทร 038102172
อีเมล wanussanun@buu.ac.th
ชื่อ นายโกวิท อธิวัฒนกุล
ตำแหน่ง นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ​​
โทร 038102173
อีเมล kowita@buu.ac.th
ชื่อ นางวิไลลักษณ์ เสริมศรี
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ​​
โทร 038102171
อีเมล wililuck@buu.ac.th