ประวัติความเป็นมา หน่วยตรวจสอบภายใน

หน่วยตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี แจ้งตามหนังสือสำนักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรี ที่ สร 0201/ว 78 ลงวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2519 เรื่องการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในส่วนราชการ ได้กำหนดให้ส่วนราชการระดับกระทรวง ทบวง กรม รวมถึงจังหวัดทุกจังหวัดมีผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการหรือของจังหวัด โดยให้ขึ้นตรงต่อหัวหน้าส่วนราชการ หรือผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วแต่กรณี ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ และระบุให้ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ำระดับปริญญาตรี ทางการบัญชี หรือทางพาณิชยศาสตร์ และมอบหมายให้กระทรวงการคลังรับผิดชอบในการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจ และความสามารถในการตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น