วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์

วิสัยทัศน์
สร้างมูลค่าเพิ่ม ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารงานขององค์กร โดยการให้ความเขื่อมั่นและให้คำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ เพื่อให้มหาวิทยาลัยบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

พันธกิจ
การให้ความเชื่อมั่นและให้คำปรึกษาเพื่อเพิ่มมูลค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานเพื่อช่วยให้มหาวิทยาลัยบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผล ของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกำกับดูแลอย่างเป็นระบบ

ค่านิยม
ปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจและเที่ยงธรรม

ยุทธศาสตร์
     - ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนากระบวนการและวิธีการปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และเพิ่มมูลค่าให้แก่มหาวิทยาลัย
     - ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างบูรณาการการทำงานระหว่างส่วนงาน/หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
     - ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนากระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และแนวปฏิบัติ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในระยะยาว

กลยุทธ์
     - กลยุทธ์ที่ 1.1 มุ่งเน้นปรับปรุง พัฒนาและกำกับการปฏิบัติงานตามแนวทางการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ และมีการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน
    - กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนาระบบการสื่อสารงานตรวจสอบภายในให้ทั่วถึงบุคลากรและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
    - กลยุทธ์ที่ 2.2 สร้างกระบวนการทำงานเป็นทีม และเน้นการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน
    - กลยุทธ์ที่ 3.1 มุ่งเน้นให้เกิดการจัดการองค์ความรู้ภายในหน่วยตรวจสอบภายในและผลักดันให้เกิดการจัดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย