สำนักงานอธิการบดี

บรรยากาศยามค่ำคืนภายในมหาวิทยาลัยบูรพา

ทัศนียภาพภายใน

ทิวทัศน์ที่งดงามของมหาวิทยาลัยบูรพา

ติดทะเลบางแสน

มหาวิทยาลัยอยู่ติดหาดบางแสน ชลบุรี
บุคลากรภายในหน่วนตรวจสอบภายใน

บุคลากร หน่วยตรวจสอบภายใน

 

ชื่อ - สกุล : นางสาวชบาภรณ์ มาตแม้น
ตำแหน่ง : นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
  ผู้รักษาการแทนหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
เบอร์โทร : 0-3810-2170
E-Mail : chabaporn@buu.ac.th
ชื่อ - สกุล : นางสาวจันทร์เพ็ญ มณีรัตนากรณ์
ตำแหน่ง : นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
  พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้มหาวิทยาลัย)
เบอร์โทร : 0-3810-2172
E-Mail : janpenm@buu.ac.th
ชื่อ - สกุล : นางสาวปวีณา ศิริรักษ์
ตำแหน่ง : นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
  พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน)
เบอร์โทร : 0-3810-2171
E-Mail : paweena@buu.ac.th
ชื่อ - สกุล : นางสาวภาวิณี เจริญรัตนไพศาล
ตำแหน่ง : นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
  พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้มหาวิทยาลัย)
เบอร์โทร : 0-3810-2170
E-Mail : parvinee@buu.ac.th
ชื่อ - สกุล : นางสาววนัชสนันท์ ผลกาจ
ตำแหน่ง : นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
  พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้มหาวิทยาลัย)
เบอร์โทร : 0-3810-2172
E-Mail : wanussanun@buu.ac.th
ชื่อ - สกุล : นางวัชรินทร์ รักศิลป์
ตำแหน่ง : นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
  พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้มหาวิทยาลัย)
เบอร์โทร : 0-3810-2172
E-Mail : ruxsil@buu.ac.th
ชื่อ - สกุล : นางพัชชาพลอย พิทักษ์ผลิน
ตำแหน่ง : นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
  พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้มหาวิทยาลัย)
เบอร์โทร : 0-3810-2173
E-Mail : patchaploy@buu.ac.th
     
ชื่อ - สกุล : นายพรชัย เลิศบัวรักษ์
ตำแหน่ง : นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
  พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้มหาวิทยาลัย)
เบอร์โทร : 0-3810-2170
E-Mail :

pornchail@buu.ac.th

     
ชื่อ - สกุล : นายโกวิท อธิวัฒนกุล
ตำแหน่ง : นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
  พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้มหาวิทยาลัย)
เบอร์โทร : 0-3810-2173
E-Mail : kowita@buu.ac.th
ชื่อ - สกุล : นางวิไลลักษณ์ เสริมศรี
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
  พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน)
เบอร์โทร : 0-3810-2171
E-Mail : wililuck@buu.ac.th