ชื่อ นางสาวชบาภรณ์ มาตแม้น
ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน​​
โทร 038102170
อีเมล chabaporn@buu.ac.th
ชื่อ นางสาวจันทร์เพ็ญ มณีรัตนากรณ์
ตำแหน่ง นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ​​
โทร 038102172
อีเมล janpenm@buu.ac.th
ชื่อ นางสาวปวีณา ศิริรักษ์
ตำแหน่ง นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ​​
โทร 03810271
อีเมล paweena@buu.ac.th
ชื่อ นางสาวภาวิณี เจริญรัตนไพศาล
ตำแหน่ง นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ​​
โทร 038102170
อีเมล parvinee@buu.ac.th
ชื่อ นางสาววนัชสนันท์ ผลกาจ
ตำแหน่ง นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ​​
โทร 038102172
อีเมล wanussanun@buu.ac.th
ชื่อ นางวัชรินทร์ รักศิลป์
ตำแหน่ง นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ​​
โทร 038102172
อีเมล ruxsil@buu.ac.th
ชื่อ นางพัชชาพลอย พิทักษ์ผลิน
ตำแหน่ง นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ​​
โทร 038102173
อีเมล patchaploy@buu.ac.th
ชื่อ นายพรชัย เลิศบัวรักษ์
ตำแหน่ง นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ​​
โทร 038102170
อีเมล pornchail@buu.ac.th
ชื่อ นายโกวิท อธิวัฒนกุล
ตำแหน่ง นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ​​
โทร 038102173
อีเมล kowita@buu.ac.th
ชื่อ นางวิไลลักษณ์ เสริมศรี
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ​​
โทร 038102171
อีเมล wililuck@buu.ac.th