วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม

วิสัยทัศน์
สร้างมูลค่าเพิ่ม ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารงานขององค์กร โดยการให้ความเขื่อมั่นและให้คำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ เพื่อให้มหาวิทยาลัยบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

พันธกิจ
การให้ความเชื่อมั่นและให้คำปรึกษาเพื่อเพิ่มมูลค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานเพื่อช่วยให้มหาวิทยาลัยบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผล ของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกำกับดูแลอย่างเป็นระบบ

ค่านิยม
ปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจและเที่ยงธรรม