กฎบัตรและกรอบคุณธรรม

ประกาศวันที่ : 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562, โดย : หน่วยตรวจสอบภายใน

ข้อบังคับว่าด้วยการตรวจสอบการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560

ประกาศวันที่ : 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562, โดย : หน่วยตรวจสอบภายใน

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกองตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยขอนเเก่น

เมื่อวันพุธที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้อง ๘๐๕ สำนักงานอธิการบดี (อาคาร ภปร) มหาวิทยาลัยบูรพา นางสาวชบาภรณ์ มาตแม้น ผู้รักษาการแทนหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานสังกัดหน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก...

ประกาศวันที่ : 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562, โดย : หน่วยตรวจสอบภายใน

ประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ

ประกาศวันที่ : 6 มีนาคม พ.ศ. 2562, โดย : หน่วยตรวจสอบภายใน

หนังสือเวียน/แนวปฏิบัติของหน่วยตรวจสอบภายใน

ประกาศวันที่ : 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562, โดย : หน่วยตรวจสอบภายใน

ประกันคุณภาพการศึกษา

ประกาศวันที่ : 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562, โดย : หน่วยตรวจสอบภายใน

กิจกรรม

ร่วมรดน้ำขอพร

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2562 หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ร่วมสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรคุณราตรี แซ่หว่อง (อดีตหัวหน้าหน่วยต...

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากหน่วยตร...

                   เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้อง 209 สำนักงานอธิการบดี (อาคาร ภปร) มหาวิทยาลัยบูรพา นาง...

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกองตรวจ...

มหาวิทยาลัยบูรพา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกองตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยขอนเเก่นเมื่อวันพุธที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้อง...