ศาสตราจารย์กิตติคุณ สมหวัง พิธิยานุวัฒน์
ประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา
ดร. สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์
ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา
นายบุญปลูก ชายเกตุ
ประธานกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย
นางสาวชบาภรณ์ มาตแม้น
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน