ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทย...

หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา โดยนางสาวชบาภรณ์ มาตแม้น หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมด้วยผ...

โครงการอบรมผู้บริหารมหาวิทยาลั...

เมื่อวันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ...

เข้าร่วมขบวนแห่เทียนพรรษา ประจ...

เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 หน่วยตรวจสอบภายใน ได้เข้าร่วมประเพณีแห่เทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 256...

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เมื่อวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 หน่วยตรวจสอบภายใน ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การตีความกฎหมาย" ใน...

ร่วมรดน้ำขอพร

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2562 หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ร่วมสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรคุณราตรี แซ่หว่อง (อดีตหัวหน้าหน่วยต...

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากหน่วยตร...

                   เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้อง 209 สำนักงานอธิการบดี (อาคาร ภปร) มหาวิทยาลัยบูรพา นาง...

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกองตรวจ...

มหาวิทยาลัยบูรพา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกองตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยขอนเเก่นเมื่อวันพุธที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้อง...