สำนักงานอธิการบดี

บรรยากาศยามค่ำคืนภายในมหาวิทยาลัยบูรพา

ทัศนียภาพภายใน

ทิวทัศน์ที่งดงามของมหาวิทยาลัยบูรพา

ติดทะเลบางแสน

มหาวิทยาลัยอยู่ติดหาดบางแสน ชลบุรี
ภาระหน้าที่

ภาระหน้าที่ ของหน่วยตรวจสอบภายใน

  1. ตรวจสอบบัญชีการเงินและทรัพย์สิน โดยมีวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบว่ามหาวิทยาลยได้ปฏิบัติทางการเงินถูกต้องตามข้อบังคับ และระเบียบที่กำหนดไว้ หลักฐานและเอกสารทางการเงิน มีความถูกต้องสมบูรณ์ การบันทึกบัญชีแยกประเภท และสรุปผล รวมทั้งรายงานผลทางการบัญชี ได้ปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
  2. ตรวจสอบการบริหารและการดำเนินงาน โดยมีวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบว่ามหาวิทยาลัยได้บริหาร และดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ และนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และประหยัด ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความคล่องตัว และอุปสรรคในการดำเนินงาน
  3. ตรวจสอบกิจการอื่นที่สภามหาวิทยาลัย หรือนายกสภามหาวิทยาลัยกำหนด