สำนักงานอธิการบดี

บรรยากาศยามค่ำคืนภายในมหาวิทยาลัยบูรพา

ทัศนียภาพภายใน

ทิวทัศน์ที่งดงามของมหาวิทยาลัยบูรพา

ติดทะเลบางแสน

มหาวิทยาลัยอยู่ติดหาดบางแสน ชลบุรี
Untitled Document

รวมหนังสือเวียน เรื่อง การกำหนดสถานพยาบาลของทางราชการ

ที่หนังสือ
ลงวันที่
ชื่อสถานพยาบาล
กค 0502 / 52669 14 กันยนยน 2533 ศูนย์ประยุกต์และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
กค 0502 / ว 114 6 ตุลาคม 2538 สถานพยาบาลในสังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนทรวิโรฒ
กค 0502 / ว 116 9 ตุลาคม 2538 สถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กค 0526 / ว 117 12 ตุลาคม 2538 คลินิกทันตกรรมของคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กค 0526.5 / ว 89 12 กรกฎาคม 2539 คลินิกการกีฬา สำนักงานพัฒนาการกีฬา และนันทนาการ
กค 0526.5 / ว 21368 29 พฤษภาคม 2540 สถานพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กค 0526.5 / ว 61 19 สิงหาคม 2542 หน่วยปฏิบัติการบริการวิทยาศาสตร์สุขภาพของคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กค 0526.5 / ว 93 7 กันยายน 2543 โรงพยาบาลที่จัดตั้งเป็นองค์การมหาชนตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542
กค 0530.2 / ว 137 6 ธันวาคม 2543 คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา
กค 0417 / ว 9 24 มกราคม 2546

คลินิกกายภาพบำบัด ตามโครงการจัดตั้งคณะกายภาพบำบัดและวิทยาศาสตร์

การเคลื่อนไหวประยุกต์ มหาวิทยาลัยมหิดล

กค 0502 / 63183 7 ธันวาคม 2547 ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา
กค 0417 / ว 193 17 พฤษภาคม 2548 ศูนย์บริการทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กค 0417 / ว 298 17 กรกฎาคม 2548 ศูนย์วิจัยการศึกษาและบำบัดโรคมะเร็ง สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
กค 0417 / 16635 19 กรกฎาคม 2548 โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) สาขาพร้อมมิตร
กค 0417 / ว 478 6 ธันวาคม 2548 โครงการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก สังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
กค 0417 / ว 488 8 ธันวาคม 2548 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร (เดิมชื่อสถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตามหนังสือที่ กค 0417 / ว 488 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2548)