สำนักงานอธิการบดี

บรรยากาศยามค่ำคืนภายในมหาวิทยาลัยบูรพา

ทัศนียภาพภายใน

ทิวทัศน์ที่งดงามของมหาวิทยาลัยบูรพา

ติดทะเลบางแสน

มหาวิทยาลัยอยู่ติดหาดบางแสน ชลบุรี
ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

หน่วยตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี แจ้งตามหนังสือสำนักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรี ที่ สร 0201/ว 78 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2519 เรื่องการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในส่วนราชการได้กำหนดให้ส่วนราชการระดับกระทรวง ทบวง กรมรวมถึงจังหวัดทุกจังหวัดมีผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการหรือของจังหวัด โดยให้ขึ้นตรงต่อหัวหน้าส่วนราชการ หรือผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วแต่กรณี ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ และระบุให้ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ำระดับปริญญาตรีทางการบัญชี หรือทางพาณิชยศาสตร์ และมอบหมายให้กระทรวงการคลังรับผิดชอบในการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจ และความสามารถในการตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น