กรอบคุณธรรม

ประกาศวันที่ : 19 ธันวาคม พ.ศ. 2565, โดย : สำนักงานตรวจสอบภายใน

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยบูรพา

ประกาศวันที่ : 19 ธันวาคม พ.ศ. 2565, โดย : สำนักงานตรวจสอบภายใน

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา

ประกาศวันที่ : 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562, โดย : สำนักงานตรวจสอบภายใน