สำนักงานอธิการบดี

บรรยากาศยามค่ำคืนภายในมหาวิทยาลัยบูรพา

ทัศนียภาพภายใน

ทิวทัศน์ที่งดงามของมหาวิทยาลัยบูรพา

ติดทะเลบางแสน

มหาวิทยาลัยอยู่ติดหาดบางแสน ชลบุรี
Untitled Document

 

ระเบียบ หนังสือเวียน จากกรมบัญชีกลาง

 

ที่หนังสือ
ลงวันที่
เรื่อง
1 มีนาคม 2547
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่าย ในการเข้ารับการฝึกอบรม
15 มิถุนายน 2547 
 การจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ
 17 มิถุนายน 2547
 การเบิกจ่ายค่าโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ
14 มีนาคม 2549
ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินกับธนาคารแห่งประเทศไทย
22 มิถุนายน 2549
อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ
18 สิงหาคม 2549
การใช้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาล สำหรับ "โครงการทัวร์สุขภาพ"
-
-
27 กันยายน 2549
อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่าพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ
14 กุมภาพันธ์ 2550
การเป็นสถานพยาบาลของทางราชการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
11 พฤภาคม 2550
ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน
29 พฤษภาคม 2550
การเบิกค่ารักษาพยาบาล (กรณีนวดแผนไทยโดยไม่ใช้สิทธิประกันสังคม)
7 สิงหาคม 2550
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 (ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2550 เป็นต้นไป)
22 ตุลาคม 2550
หลักฐานการเบิกจ่ายค่าเครื่องโดยสารเครื่องบินในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ