กฎบัตรและกรอบคุณธรรม

ประกาศวันที่ : 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562, โดย : หน่วยตรวจสอบภายใน

ข้อบังคับว่าด้วยการตรวจสอบการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560

ประกาศวันที่ : 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562, โดย : หน่วยตรวจสอบภายใน

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา โดยนางสาวชบาภรณ์ มาตแม้น หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานให้การต้อนรับ ผู้บริหารและบุคลากร จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในโอกาสมาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับระบบ...

ประกาศวันที่ : 3 ตุลาคม พ.ศ. 2562, โดย : หน่วยตรวจสอบภายใน

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกองตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยขอนเเก่น

เมื่อวันพุธที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้อง ๘๐๕ สำนักงานอธิการบดี (อาคาร ภปร) มหาวิทยาลัยบูรพา นางสาวชบาภรณ์ มาตแม้น ผู้รักษาการแทนหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานสังกัดหน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก...

ประกาศวันที่ : 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562, โดย : หน่วยตรวจสอบภายใน

แผนยุทธศาสตร์หน่วยตรวจสอบภายใน

ประกาศวันที่ : 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562, โดย : หน่วยตรวจสอบภายใน

แผนการตรวจสอบประจำปี 2563

ประกาศวันที่ : 28 ตุลาคม พ.ศ. 2562, โดย : หน่วยตรวจสอบภายใน

กิจกรรม

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทย...

หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา โดยนางสาวชบาภรณ์ มาตแม้น หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมด้วยผ...

โครงการอบรมผู้บริหารมหาวิทยาลั...

เมื่อวันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ...

เข้าร่วมขบวนแห่เทียนพรรษา ประจ...

เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 หน่วยตรวจสอบภายใน ได้เข้าร่วมประเพณีแห่เทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 256...