กฎบัตรและกรอบคุณธรรม

ประกาศวันที่ : 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562, โดย : หน่วยตรวจสอบภายใน

ข้อบังคับว่าด้วยการตรวจสอบการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560

ประกาศวันที่ : 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562, โดย : หน่วยตรวจสอบภายใน

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกองตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยขอนเเก่น

เมื่อวันพุธที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้อง ๘๐๕ สำนักงานอธิการบดี (อาคาร ภปร) มหาวิทยาลัยบูรพา นางสาวชบาภรณ์ มาตแม้น ผู้รักษาการแทนหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานสังกัดหน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก...

ประกาศวันที่ : 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562, โดย : หน่วยตรวจสอบภายใน

ประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ

ประกาศวันที่ : 6 มีนาคม พ.ศ. 2562, โดย : หน่วยตรวจสอบภายใน

หนังสือเวียน/แนวปฏิบัติของหน่วยตรวจสอบภายใน

ประกาศวันที่ : 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562, โดย : หน่วยตรวจสอบภายใน

กิจกรรม

โครงการอบรมผู้บริหารมหาวิทยาลั...

เมื่อวันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ...

เข้าร่วมขบวนแห่เทียนพรรษา ประจ...

เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 หน่วยตรวจสอบภายใน ได้เข้าร่วมประเพณีแห่เทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 256...

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เมื่อวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 หน่วยตรวจสอบภายใน ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การตีความกฎหมาย" ใน...